Na jaké jednání agentur si dát pozor

My jakožto legální a slušná personální agentura jsme odměňováni na základě platby od klienta a nikoliv srážkami ze mzdy přidělených pracovníků, toto berte prosím v potaz při výběru Vámi vyhovující personální agentury.

Je smluvní partner opravdu agenturou práce?

V prvé řadě je nutno ověřit, zda druhá smluvní strana skutečně disponuje povolením generálního ředitelství Úřadu práce ke zprostředkování zaměstnání ve formě zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele (dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti). Tento údaj lze snadno ověřit i dálkově, a to v seznamu agentur práce vedeném v rámci portálu Ministerstva práce a sociálních věcí pod https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Ze seznamu je patrné, zda má smluvní partner povolení k výše uvedené formě zprostředkování zaměstnání a jaká je platnost povolení.

Uvedení čísla a data vydání rozhodnutí o povolení jsou pak jednou ze zákonných náležitostí dohody o přidělení zaměstnance. Má-li uchazeč o správnosti údajů poskytnutých agenturou jakékoliv pochybnosti, doporučujeme vyžádat si kopii rozhodnutí.

Identifikace přiděleného zaměstnance a specifikace pracovní pozice

Dohoda o přidělení zaměstnance musí dále obsahovat identifikační údaje zaměstnance, a to včetně ne zcela obvyklých údajů o státním občanství a místu narození. Druh práce je pak nutno ve smlouvě specifikovat včetně požadavků na nezbytnou odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnance. Podobně jako pracovní smlouva musí i pokyn o přidělení obsahovat místo výkonu práce a den nástupu k výkonu práce. V pokynu je nutno dále specifikovat i dobu trvání přidělení.

Pracovní podmínky tzv. srovnatelného zaměstnance

V praxi se jako nejproblematičtější ukázalo povinné uvedení pracovních a mzdových podmínek, za nichž u uživatele pracuje srovnatelný zaměstnanec (tj. kmenový zaměstnanec uživatele vykonávající stejnou práci jako přidělený zaměstnanec s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe).

Uchazeč i agentura jsou dle § 309 odst. 5 zákoníku práce povinni zajistit, že pracovní a mzdové podmínky přiděleného zaměstnance nebudou horší než podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele.

Jedině písemně

Zákon požaduje pro dohodu o přidělení zaměstnance písemnou formu, jejíž nedodržení má za následek neplatnost. V souladu s § 582 občanského zákoníku je však možné nedostatek písemné formy dodatečně zhojit, a to s účinky od počátku takové, původně neplatné dohody.

Na co si má zaměstnanec agentury práce či uchazeč dát pozor:

Nejpozději v den nástupu musí dostat písemnou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.
V žádném případě nesmí agentura práce přidělit zaměstnance k uživateli na základě dohody o provedení práce.
Zaměstnanec dostane písemný pokyn upřesňující název uživatele, tedy firmy (nikoli agentury práce), adresu pracoviště, datum vzniku a ukončení dočasného přidělení k výkonu práce, popis práce, název pracovní pozice, pracovní dobu a mzdové podmínky.

Při ukončení pracovního poměru zaměstnanec obdrží:

  • zápočtový list
  • v termínu výplaty (který je sjednán ve smlouvě) výplatní pásku a mzdu buď vyplacenou v hotovosti, na účet či poštovní poukázkou

Náležitosti pracovní smlouvy:

  • druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat
  • místo výkonu práce
  • den nástupu do práce

V pracovní smlouvě je vhodné mít i:

  • identifikace zaměstnavatele (vč. IČ) a zaměstnance
  • výše mzdy
  • doba/délka zaměstnání
  • zkušební doba (v délce maximálně 3 měsíce)
Každý pracovník, který pracuje přes agenturu, či přes ní hledá práci, a má pochybnosti o jejím fungování, se může s podezřením obrátit na Státní úřad inspekce práce. Ten má regionální pobočky. O radu může požádat i na úřadech práce nebo na sekretariátu Asociace poskytovatelů personálních služeb, jejíž je naše agentura aktivními členy.