Informace pro uchazeče

Co znamená dočasné přidělení agenturního zaměstnance?

Principem agenturního zaměstnávání je dočasné umístění zaměstnanců tzv. agentury práce k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele), a to na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti uzavřené mezi příslušným zaměstnancem a agenturou práce.

Zaměstnavatel (uživatel) tedy dočasně umístěné zaměstnance nepřijímá do pracovního poměru, pouze si je od pracovní agentury "pronajímá", a to na základě příslušné dohody uzavřené mezi uživatelem a agenturou práce v souladu s ustanovením § 308 a 309 Zákoníku práce.
Agenturní zaměstnávání je v souladu s platnými právními předpisy vyhrazeno pouze agenturám práce, které jsou oprávněny provádět jej výlučně na základě příslušného povolení vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Agentura práce přímo zaměstnává uchazeče o práci, které pak dočasně a za odměnu "pronajímá" (přiděluje) do firem, ve kterých zaměstnanec vykonává stejnou nebo podobnou práci jako kmenoví zaměstnanci dané firmy. Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u jiného zaměstnavatele ukládají tomuto zaměstnanci pracovní úkoly, organizují, řídí a kontrolují jeho práci vedoucí zaměstnanci dané firmy. Dočasně přidělený zaměstnanec je však stále zaměstnancem agentury práce, která mu vyplácí mzdu. Využití agentury práce většinou řeší problémy v sezónnosti, v době zvýšených požadavků po produkci nebo při nedostatku pracovníků zrovna tak jako i pro to, že některé společnosti nemají kapacity na to zařizovat nábor a starat se o zaměstnance.

Jak již bylo výše uvedeno, agenturní zaměstnávání se realizuje na základě komplexu smluvních vztahů, který se skládá zejména ze dvou dvoustranných smluv, tedy:

 • a) smlouvy (resp. pokynu) uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance.
 • b) smlouvy (resp. pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti 6) uzavřené mezi agenturou práce a příslušným zaměstnancem, který je zaměstnáván agenturou práce za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele).

Co by měl obsahovat pokyn o dočasném přidělení, naleznete bodové popsáno viz níže:

 • označení smluvních stran
 • název zaměstnavatele, kam bude pracovník dočasně přidělen
 • druh práce, kterou bude dočasně přidělený pracovník vykonávat
 • místo, kde bude práce vykonávána
 • den, kdy dočasné přidělení vznikne
 • doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává
 • místo a datum sjednání, jména a podpisy smluvních stran

Druhy pracovního poměru

1. Pracovní smlouva na dobu určitou a neurčitou

V každé pracovní smlouvě musí být uvedeny 3 základní náležitosti:

 • druh práce
 • místo výkonu práce
 • den nástupu do zaměstnání.

Jinak je neplatná. Výši výdělku je možné sjednat buď přímo ve smlouvě anebo zvlášť ve mzdovém výměru.

Pracovní smlouvu na dobu určitou je možné uzavřít nejdéle na 3 roky. Zaměstnavatel ji poté může maximálně dvakrát prodloužit. Na dobu určitou tedy můžete být u jedné firmy zaměstnáni nejdéle 9 let (bude se jednat o 3 x 3 roky).

Pracovní smlouva na dobu neurčitou je pro uchazeče nejvýhodnější. Standardně se v ní sjednává dvouměsíční výpovědní lhůta, kterou může případně využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. V pracovních smlouvách na dobu určitou i neurčitou se obvykle sjednává i délka dovolené nebo zkušební doba.

2. Dohoda o provedení práce (DPP)

 • Rozsah práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.
 • Pokud měsíční odměna nepřesáhne 10.000 Kč měsíčně, zaměstnanec z výdělku odvádí pouze daň, ale zdravotní a sociální pojištění se mu nestrhává. Kdo pracuje na DPP, nemá obvykle nárok na dovolenou.

3. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

 • Sjednaný rozsah práce nesmí překročit 20 hodin týdně, což odpovídá polovičnímu úvazku.
 • Zdravotní a sociální pojištění se platí už při výdělku nad 2.500 Kč měsíčně.
O.K. SOLUTION, s.r.o.
OFFICE PARK Jihlava

Pomáháme

Pomáháme ovšem účinně řešit nejen personální otázky, ale snažíme se pomoci i těm, kteří zatím v životě moc štěstí neměli. Už několik let se aktivně angažujeme v projektech jako Dobrý anděl, Rafael Dětem nebo For Help. Finančně pomáháme také několika soukromým osobám